JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Rättsinformationssystemet och lagrummet.se

Det offentliga rättsinformationssystemet ger medborgare och rättskunniga tillgång till grundläggande rättsinformation i elektronisk form.

I rättsinformationssystemet ingår rättskällor från regering, riksdag, högre domstolar samt statliga myndigheter. Varje myndighet ansvarar för innehållet i sin egen rättsinformation och hur det publiceras på internet.

I en betaversion av webbplatsen kan du söka bland lagar och förordningar och bland domstolars vägledande avgöranden.

Via lagrummet.se når du bland annat följande rättskällor:

Förarbeten

 • regeringens kommittédirektiv
 • regeringens utredningsbetänkanden som publiceras i Departementsserien (Ds) och i Statens offentliga utredningar (SOU)
 • regeringens propositioner och skrivelser till riksdagen
 • regeringens lagrådsremisser till Lagrådet
 • riksdagsledamöternas motioner
 • riksdagsutskottens betänkanden och yttranden
 • riksdagens protokoll
 • Lagrådets yttranden.

Författningar

 • grundlagar och andra lagar som riksdagen har beslutat
 • förordningar som regeringen har beslutat
 • myndighetsföreskrifter.

Rättspraxis

 • vägledande avgöranden från högre domstolar
 • vägledande avgöranden från vissa myndigheter
 • beslut om förtursförklaring från domstolar.

Internationellt material

 • Avtal, konventioner och traktater som är bindande för Sverige samlas i Sveriges internationella överenskommelser (SÖ).

Domstolsverket är samordningsmyndighet för rättsinformationssystemet. Domstolsverket ansvarar också för förvaltning och utveckling av webbplatsen samt för bakomliggande system.

Du kan läsa mer om rättsinformationssystemet i rättsinformationsförordningen, 1999:175, och på lagrummet.se.
Senast ändrad: 2017-09-28