JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Gotlands tingsrätt (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Tingsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

 • Personuppgifter är all information som kan kopplas till en fysisk person, till exempel namn, personnummer, adress eller bild. 

 • Även annan information som rör en viss person och som går att koppla till den individen, till exempel genom att den hanteras i ett mål eller ärende hos oss, är personuppgifter. Sådana uppgifter kan till exempel vara nationalitet, yrke eller brottsmisstankar.

 • Den rättsliga grunden för vår personuppgiftsbehandling är allmänt intresse, samt att vi ska kunna utöva vårt uppdrag som myndighet och uppfylla vår rättsliga förpliktelse. I vissa fall kan det även vara för att fullgöra ett avtal eller då personen lämnat samtycke.

Behandling av personuppgifter innefattar i princip allt vi gör med uppgifterna, till exempel att samla in, registrera, spara, ändra, använda eller läsa uppgifterna. 

Vem kan ta del av dina personuppgifter?

De medarbetare som behöver behandla dina personuppgifter kommer ta del av uppgifterna i den omfattning som behövs.

 • Offentlighetsprincipen innebär att domstolen är skyldig att lämna ut personuppgifter som förekommer i allmänna handlingar i vissa fall.

 • Tingsrätten är också skyldig att lämna ut uppgifter i andra situationer än de som följer av offentlighetsprincipen, till exempel till andra myndigheter i vissa fall.

 • Domstolsverket har avtal med flera andra företag för att mer effektivt kunna utföra vårt uppdrag, till exempel genom att använda externa leverantörer av it-tjänster. När Domstolsverket lämnar ut personuppgifter för att exempelvis en it-leverantör ska behandla uppgifterna för vår räkning skriver de alltid ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal.

 • Vi behöver också lämna ut personuppgifter till vissa andra mottagare för att kunna fullgöra våra uppdrag, till exempel för att förmedla betalning av vittnesersättning via en bank eller leverera post.

 • Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Överföring av dina uppgifter till ett land utanför EU/EES kan ske om mottagaren befinner sig där.

Så här länge sparas dina personuppgifter

 • Tingsrätten sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. När det gäller uppgifter i mål och ärenden gallras dessa när målet eller ärendet vunnit laga kraft. Att gallra innebär att allt som inte behöver sparas i arkiv raderas.

 • De personuppgifter domstolen behandlar ingår ofta i allmänna handlingar. Utgångspunkten är att myndigheter ska bevara allmänna handlingar men det finns vissa möjligheter för myndigheter att gallra, det vill säga radera, allmänna handlingar. 

 • Tingsrätten följer bestämmelser om bevarande och gallring. När personuppgiften inte ingår i en allmän handling är utgångspunkten att vi inte sparar uppgifterna längre än vad som är nödvändigt. Hur länge uppgifterna ska bevaras avgörs därför från fall till fall.

Dina rättigheter kring personuppgifter

Du har alltid rätt att få veta hur dina personuppgifter behandlas och kan i vissa fall även påverka behandlingen.

När Gotlands tingsrätt behandlar dina personuppgifter kan du:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
  Du har rätt att få veta vilka personuppgifter tingsrätten behandlar om dig och få ett utdrag över uppgifterna med ytterligare information om behandlingen, (ett så kallad registerutdrag).

 • Begära rättelse
  Du kan begära att få felaktiga uppgifter rättade. I vissa fall måste tingsrätten även behålla den tidigare uppgiften eftersom vi inte får ändra i allmänna handlingar.

 • Begära begränsning, radering eller invända mot behandlingen 
  Du har en möjlighet att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att få dina uppgifter borttagna.
  När tingsrätten behöver behandla personuppgifterna för att fullgöra vårt uppdrag har vi däremot ingen möjlighet att radera uppgifterna. 

Om du vill nyttja någon av dina rättigheter

Kontakta tingsrätten via e-post: Gotlands.tingsratt@dom.se eller via telefon 0498-28 14 00.

Det går också bra att skicka till vår postadress:

Gotlands tingsrätt
Box 1142
621 22  Visby

Tänk på att inte skicka uppgifter av känslig karaktär i e-post. När du begär att få tillgång till dina uppgifter (registerutdrag), eller vill utöva någon av dina andra rättigheter kommer tingsrätten att hantera din begäran i ett särskilt ärende.

Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina uppgifter

Om du anser att Gotlands tingsrätt behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt vill vi gärna att du kontaktar oss så vi kan hjälpa dig och svara på dina frågor.

Kontakta vårt dataskyddsombud via e-post: Gotlands.tingsratt@dom.se

Du kan också lämna ett klagomål till Datainspektionen

Mer information och kontakt till Datainspektionen

 

 
Senast ändrad: 2018-10-02

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarige

Gotlands tingsrätt

Gotlands.tingsratt@dom.se

Dataskyddsombudet

Cecilia Westberg

Gotlands.tingsratt@dom.se